STERLING ไม่ใช้สารเคมีรุนแรง


ไม่ใส่สาร SLS ที่ทำให้เกิดฟอง ไม่มีสารกันบูด/กันเสีย ไม่ใช้สารฆ่าเชื้อรุนแรง Triclosan ที่ใช้ในยาสีฟันส่วนใหญ่ ทำความสะอาดอย่างธรรมชาติ มี Sodium Fluoride 1000 PPM

×

-ไม่ใส่สาร SLS ที่ทำให้เกิดฟอง

-ไม่มีสารกันบูด/กันเสีย

-ไม่ใช้สารฆ่าเชื้อรุนแรง Triclosan ที่ใช้ในยาสีฟันส่วนใหญ่

-ทำความสะอาดอย่างธรรมชาติ

-มี Sodium Fluoride 1000 PPM

กิจกรรม,ข่าวสาร

Copyright © 2020-2022 sterlingoralcare.com all right are reserved.